ساتيايوگا توازنی به شيوه‌ی ساتياناندا

يوگای ساتياناندا سيستمی از يوگاست كه سوامی ساتياناندا با تكيه بر منابع قديمی و سنتی يوگا تاسيس كرد.

سوامی‌ ساتياناندا مركز آموزش‌های يوگا را در سال ۱۹۵۶ و مدرسه‌ی يوگای بيهار را واقع در ايالت بيهار شهر مانگر در سال ۱۹۶۳ پايه‌گذاری کرد. مدرسه‌ يوگای بيهار يكی از مدرن‌ترين مدارس يوگا در جهان است كه به تعليم شاخه‌های اصلی يوگا می‌پردازد.

يوگای ساتياناندا بر روی حركات كششی آهسته، انعطاف‌پذيری و تنفس عميق تمركز دارد. بهترين شيوه‌ی يوگا برای مبتدی‌ها و بهترين روش برای كاهش استرس است.

سبک ساتياناندا دربرگيرنده‌ی آسانا، پراناياما و مراقبه است. بارزترين ويژگی اين سبک تاكيد بر خودآگاهی است. در گام اول پرتوجويان می‌كوشند تا با تجسم بدن در حين تمرينات فيزيكی و نيز پس از تمرين به خودآگاهی دست ‌يابند. آگاهی از افكار و هيجانات به سطح آمده بخشی از اين خودآگاهی‌ست. پس از آن بر آگاهی از تنفس، رهایی و وانهادگی بدن و ذهن تاكيد می‌شود.

از سوی ديگر پرتوجويان به مطالعه و شناخت همه جانبه‌ی خود تشويق می‌شوند. يكی از مهمترين تمرينات در اين سبک مجموعه تمرينات «پاوان‌موكت‌آسانا» است كه به دليل تاثير آنها بر بدن و مغز از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. پاوان‌موكت‌آسانا در كنار ساير روش‌های پزشكی نوعی ابزار درمانی نيز به شمار می‌آيند.

يوگای ساتياناندا برای رسيدن به اهداف معنوی‌اش از نقطه‌نظرهای ساير روش‌های يوگا نيز بهره‌مند می‌شود.

روش‌هايی مانند: باكتی‌يوگا ( يوگای قلب و احساسات)، گيانايوگا: (مسير دانش و خِرد)، كارمايوگا: (مسير خدمت‌رسانی)، راجايوگا: (طريق تمركز و كنترل ذهن)  سوامی ساتياناندا تمرينات سنتی، پيچيده و رمزآلود يوگا را ساده‌سازی نموده و آن را برای همگان با هر سن، طبقه، فرهنگ و عقيده قابل استفاده كرده است.

در سبک ساتياناندا با توجه به آرام بودن حركات، همه‌ی افراد در هر شرايط فيزيكی قادر به اجرای آساناها هستند. به موازات انجام تمرينات منظم يوگا جسم قوی‌تر و منعطف‌تر می‌شود و سلامت عمومی فرد ارتقاء می‌يابد.